Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w naszych serwisach internetowych

LABORATOIRES VIVACY POLSKA Sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie (zwana w treści niniejszej polityki prywatności także „Usługodawcą”), przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenach, których właścicielem jest nasza firma, poświęconym firmie oraz ofercie będącej przedmiotem działalności naszej firmy. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisami. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszych stron, z wyjątkiem wyraźnie oznaczonych formularzy kontaktowych i rejestracyjnych. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką bezpieczeństwa większości serwisów WWW na świecie, przechowujemy zapytania HTTP/HTTPS kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP/HTTPS o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP/HTTPS,
 • kod odpowiedzi HTTP/HTTPS,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do naszej strony nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP/HTTPS.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasze strony. Dla zapewnienia najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp., przede wszystkim, identyfikujemy próby ataków na strony, aby odwiedzanie naszych stron było najbezpieczniejsze, jak tylko jest to możliwe.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz naszą siecią informatyczną. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych, których właścicielem jest nasza firma

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Odnośniki do innych stron

Nasze serwisy zawierają odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności danej strony. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW, których właścicielem jest nasza firma.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych dalej RODO lub Rozporządzenie) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LABORATOIRES VIVACY POLSKA Sp. z o.o., adres siedziby: 31-123 Kraków, ul. Krupnicza 16, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000156131.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, wykonania lub rozwiązania stosunku umownego między LABORATOIRES VIVACY POLSKA Sp. z o.o. a użytkownikiem w postaci konta użytkownika, celem świadczenia usług elektronicznych przez Usługodawcę polegających na umożliwieniu Pani/Panu dostępu do zasobów (danych) gromadzonych na naszych serwisach/stronach internetowych, takich jak materiały promocyjne, filmy szkoleniowe, grafiki etc.
  2. rozpatrywanie skarg i reklamacji związanych z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);
  3. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową (art. 6 ust 1 lit. f) Rozporządzenia); 
  4. archiwizowanie dokumentacji tj. umów i dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia),
  5. realizacja ciążących na Usługodawcy ewentualnych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowego (art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia);
  6. prowadzenie działań marketingowych i przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter) (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);
  7. prowadzenie działań administracyjnych przez Usługodawcę w tym do analiz, statystyk, raportowania wewnętrznego, (art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia);
 3. Usługodawca jako Administrator danych osobowych Usługobiorcy informuje, że przetwarzane dane w celach wskazanych w punkcie 2. powyżej mogą być udostępniane innym podmiotom, tj. podmiotom, z którymi Usługodawca ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. podmiotom świadczącym usługi takie jak: IT, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne.
 4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 2. powyżej, przy czym:
  1. dane zawarte w formularzach i umowach – do czasu przedawnienia roszczeń z umów,
  2. dokumenty rozliczeniowe - do czasu upływu przedawnienia zobowiązań podatkowych, chyba że odpowiednie przepisy stanowią inaczej,
  3. dokumenty związane z reklamacjami i skargami – do czas upływu okresu przedawnienia roszczeń z tym związanych,
  4. w celu prowadzenia działań marketingowych - dane przetwarzane będą do momentu cofnięcia przez Usługobiorcę (Użytkownika) wyrażonej uprzednio zgody; 
  5. w celu prowadzenia działań wskazanych w punkcie 2. g) powyżej dane przetwarzane będą do czasu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów Usługodawcy lub do czasu wniesienia przez Usługobiorcę (Użytkownika) sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania na podstawie art. 15 i 16 Rozporządzenia;
  2. usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 i 18 Rozporządzenia;
  3. przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia,
  5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a);
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (warunkiem możliwości założenia konta użytkownika), a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy lub brakiem możliwości uzyskania dostępu do zasobów (danych) udostępnianych użytkownikom przez Usługodawcę.
 8. Podanie danych (adres e-mail) jest wymagane do subskrypcji newslettera w zakresie wskazanym w formularzu. Podanie tych danych jest dobrowolne. Przysługują Pani/Panu prawa jak w p.5 niniejszej KLAUZULI INFORMACYJNEJ.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Polityka prywatności została opublikowana w obecnym kształcie dnia 9 kwietnia 2019 r.

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU.