Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w naszych serwisach internetowych

LABORATOIRES VIVACY POLSKA Sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie, przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenach, których właścicielem jest nasza firma, poświęconym firmie oraz ofercie będącej przedmiotem działalności naszej firmy. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisami. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszych stron, z wyjątkiem wyraźnie oznaczonych formularzy kontaktowych i rejestracyjnych. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką bezpieczeństwa większości serwisów WWW na świecie, przechowujemy zapytania HTTP/HTTPS kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
  • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP/HTTPS o ile jest możliwa,
  • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
  • czas nadejścia zapytania,
  • pierwszy wiersz żądania HTTP/HTTPS,
  • kod odpowiedzi HTTP/HTTPS,
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do naszej strony nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP/HTTPS.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasze strony. Dla zapewnienia najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp., przede wszystkim, identyfikujemy próby ataktów na strony, aby odwiedzanie naszych stron było najbezpieczniejsze, jak tylko jest to możliwe.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz naszą siecią informatyczną. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych, których właścicielem jest nasza firma

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Odnośniki do innych stron

Nasze serwisy zawierają odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności danej strony. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW, których właścicielem jest nasza firma.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Polityka prywatności została opublikowana w obecnym kształcie dnia 25 września 2018 r.


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA RODO
Zgodnie z przepisami art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO lub Rozporządzenie), informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: LABORATOIRES VIVACY POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 31 ? 123 Kraków, ul. Krupnicza 16, KRS: 0000156131, NIP: 651-16-04-825, dane osoby do kontaktu w sprawie danych osobowych: Anna Żukowska, kom. 601266304, e-mail: a.zukowska@vivacy.pl.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do niżej określonych celów, informujemy ponadto, że podanie danych jest dobrowolne, niemniej niezbędne w celu realizacji zawartej ze spółką LABORATOIRES VIVACY POLSKA Sp. z o.o., umowy:
a) realizacji zawartej umowy, w tym kontaktowania się z Państwem w związku z realizacją umowy (art. 6 ust 1lit. b) Rozporządzenia),
b) rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
c) dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (art. 6 ust 1 lit. f) Rozporządzenia),
d) archiwizowania dokumentacji tj. umów i dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia),
e) realizacji ciążących na LABORATOIRES VIVACY POLSKA Sp. z o.o. obowiązków wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza prawa podatkowego (art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia),
f) prowadzenia działań marketingowych i przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia),
g) prowadzenia działań administracyjnych przez LABORATOIRES VIVACY POLSKA Sp. z o.o.., w tym do analiz, statystyk, raportowania wewnętrznego, (art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia).

3. Niezbędne dane osobowe, które muszą Państwo podać w przypadku zawarcia umowy z LABORATOIRES VIVACY POLSKA Sp. z o.o.: imię i nazwisko, dane Firmy, tj. nazwa, adres, NIP, telefon kontaktowy, e-mail, adres wysyłki towaru w tym imię, nazwisko i telefon kontaktowy osoby upoważnionej do odbioru towaru.

4. LABORATOIRES VIVACY POLSKA Sp. z o.o. jako Administrator Państwa danych osobowych informuje, że przetwarzane dane w celach wskazanych w punkcie 2) mogą być udostępniane innym podmiotom tj.:
a) podmiotom, z którymi LABORATOIRES VIVACY POLSKA Sp. z o.o. ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. podmiotom świadczącym usługi takie jak: IT, kadrowo ? płacowe, bankowe, prawne, administracyjne, pocztowe, kurierskie,
b) Państwa dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom LABORATOIRES VIVACY POLSKA Sp. z o.o.  jak też podmiotom udzielającym wsparcia LABORATOIRES VIVACY POLSKA Sp. z o.o. na zasadzie upoważnienia, zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych,
c) organom państwowym lub innym podmiotom upoważnionych na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na LABORATOIRES VIVACY POLSKA Sp. z o.o. obowiązków (Urząd Skarbowy, ZUS, PIP).

5. LABORATOIRES VIVACY POLSKA Sp. z o.o. jako Administrator Państwa danych osobowych informuje, że Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 2), przy czym:
a) dane zawarte w formularzach i umowach ? do czasu przedawnienia roszczeń z umów,
b) dokumenty rozliczeniowe ? do czasu upływu przedawnienia zobowiązań podatkowych, chyba że odpowiednie przepisy stanowią inaczej,
c) dokumenty związane z reklamacjami i skargami ? do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń z tym związanych,
d) w celu prowadzenia działań wskazanych w punkcie 3f) dane przetwarzane będą do momentu cofnięcia przez Państwa wyrażonej uprzednio zgody,
e) w celu prowadzenia działań wskazanych w punkcie 3 g) dane przetwarzane będą do czasu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów LABORATOIRES VIVACY POLSKA Sp. z o.o.  lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

6.  LABORATOIRES VIVACY POLSKA Sp. z o.o. jako Administrator Państwa danych osobowych informuje, że przysługują Państwu następujące prawa do:
a) dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania na podstawie art. 15 i 16 Rozporządzenia,
b) usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 i 18 Rozporządzenia,
c) przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia,
e) w przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a).

7. LABORATOIRES VIVACY POLSKA Sp. z o.o. jako Administrator Państwa danych osobowych informuje, że mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU.