Reklamacje

Zgłaszający

Wyrób objęty zgłoszeniem

Wskaż producenta

Klasyfikacja problemu

Klasyfikacja problemu

Opis problemu

Dokumentacja zdjęciowa

Należy wykonać dokumentację zdjęciową reklamowanego produktu.

Prosimy o nieodsyłanie wyrobów medycznych RegenLab z zawartością materiału biologicznego do Dystrybutora.

Dokumentacja zdjęciowa załączona do zgłoszenia reklamacyjnego powinna zostać wykonana w sposób umożliwiający stwierdzenie
zaistnienia wady towaru lub opakowania oraz w sposób umożliwiający identyfikację towaru, w szczególności numeru LOT.

Maksymalny rozmiar pliku: 10MB

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LABORATOIRES VIVACY POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Dane kontaktowe administratora: adres:31 – 123 Kraków, ul. Krupnicza 16, biuro@vivacy.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. w celu:

a) prowadzenia postępowania reklamacyjnego dotyczącego wyrobów oferowanych przez LABORATOIRES VIVACY POLSKA Sp. z o.o.– do czasu rozpatrywania reklamacji i przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego,

b) dochodzenia ewentualnych roszczeń lub podjęcia obrony przed roszczeniami – do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zgłoszenia reklamacyjnego,

c) prowadzonych statystyk, służących do poprawy świadczonych usług – do czasu osiągnięcia celu do którego dane zostały zebrane, nie dłużej jednakże niż przez okres 15 lat od dnia pozyskany danych.

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych (odrębni administratorzy) lub podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych jak:

• Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia

• Biuro rachunkowe

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wyrażenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych.

5) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji

Administratorem Twoich danych osobowych jest Laboratoires Vivacy. Polska Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: 31-123 Kraków, ul. Krupnicza 16. Więcej o administratorze, celach przetwarzania danych i Twoich prawach w polityce prywatności.