Polityka prywatności

I. Polityka prywatności w Sklepie Internetowym

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy „Sklep Vivacy”, prowadzony pod adresem https://sklep-vivacy.pl (dalej jako „Witryna”) przez LABORATOIRES VIVACY POLSKA Sp. z o.o. (zwana dalej „Sklepem Internetowym”).

Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony wszelkich informacji, w tym w zakresie danych osobowych, przekazanych w szczególności podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach Sklepu Internetowego. Sklep Internetowy podejmuje wszelkie niezbędne działania dla realizacji powyżej wskazanych celów.

Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

II. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest LABORATOIRES VIVACY POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: 31-123 Kraków, ul. Krupnicza 16, NIP: 6511604825, REGON: 277986680, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000156131.
Mogą się Państwo kontaktować z administratorem w sposób wskazany poniżej:

 • e-mail: IDO@vivacy.pl
 • numer telefonu: 12 6330450.

III. Dane zbierane przez Sklep Internetowy, w sposób automatyczny, podczas korzystania z Witryny

Podczas korzystania z Witryny, Sklep Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach, o których mowa poniżej (tzw. „pliki cookies”).

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na Państwa komputerze (lub innym urządzeniu końcowym służącym do korzystania z Witryny) zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego.

Wykorzystywane przez Sklep Internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. Pliki te przechowywane są na Państwa komputerze do czasu ich usunięcia lub przez czas określony w parametrach plików cookies. Podmiotem zamieszczającym na Państwa komputerze (lub innym urządzeniu końcowym) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator (właściciel) Witryny: LABORATOIRES VIVACY POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

IV. Pliki cookies stosowane w ramach Witryny

W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. Pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny, a także utrzymania sesji użytkownika Witryny, składania zamówień itp.
 2. „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika.
 3. Pliki cookies niezbędne dla analizy czasu spędzanego przez Państwa na Witrynie.
 4. Pliki cookies umożliwiające zapamiętanie informacji o sposobie korzystania przez Państwa z Witryny, a w tym do opracowania danych statystycznych.
 5. Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Witryny.
 6. „Reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Państwu treści reklamowych bardziej dostosowanych do Państwa zainteresowań.

W wielu przypadkach, oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Sklep Internetowy informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Witryny. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji ‘Pomoc’ w menu przeglądarki internetowej.

V. Marketing Sklepu Internetowego

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (np. zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych produktów Sklepu Internetowego. Informujemy, że wyrażona przez Państwa w tym zakresie zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

VI. Udostępnianie i powierzanie danych osobowych

Sklep Internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane osobowe swoim partnerom, wśród nich tym, za pomocą których Sklep Internetowy realizuje zobowiązania jak np. firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności lub firmy obsługujące reklamacje. W pewnych sytuacjach, w tym w szczególności w związku z rejestracją na Koncie Lekarza dane osobowe mogą być udostępniane również Izbie Lekarskiej celem weryfikacji posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przez osobę dokonującą rejestracji. Ilość przekazywanych danych ograniczona jest zawsze do niezbędnego minimum umożliwiającego wykonanie zobowiązań przez ww. podmioty.

Pliki cookies, zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Witryny, przetwarzane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Państwa dane osobowe, mogą być również powierzane do przetwarzania podmiotom, z którymi Sklep Internetowy ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. np. podmiotom świadczącym usługi takie jak np.: usługi IT czy usługi księgowe, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla wykonania danej usługi na rzecz Sklepu Internetowego.

Pani/ Pana dane mogą być przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) (tzw. „państwa trzecie”). Również w tym przypadku dane osobowe będą udostępniane jedynie w niezbędnym zakresie. Do przekazywania danych poza obszar EOG dochodzi w szczególności w przypadku zamówienia newslettera. Państwa dane przekazywane są wówczas naszemu partnerowi – Intuit Inc. mającemu siedzibę i przetwarzającemu dane osobowe w USA.

Państwa dane są przekazywane do państw trzecich lub podmiotów w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. W przypadku nie wydania takiej decyzji dane osobowe przekazywane są zgodnie z art. 46 RODO czyli na podstawie: wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez polski organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję, zatwierdzonego kodeksu postępowania lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji. W razie braku decyzji Komisji Europejskiej lub braku odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO, każdorazowo wystąpimy do Pana/Pani o wyrażenie wyraźnej zgody na przekazanie danych do państwa trzeciego, informując Pana/Panią o ryzyku wiążącym się z takim przekazaniem, na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO.

VII. Zautomatyzowane przetwarzanie danych (profilowanie)

Profilowanie to dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych człowieka, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

W przypadku korzystania przez Państwa z Witryny, stosowany rodzaj profilowania nie będzie wpływać na Państwa sytuację prawną lub w podobny sposób wpływać na Państwa. Wyjaśniamy też, że w ramach profilowania nie będziemy przetwarzać i wykorzystywać danych wrażliwych. Wykorzystujemy do tego typowe dane: pliki cookies, adres IP, adres e-mail, historia nawigacji na Witrynie, historia dokonanych zakupów.

Profilowanie wykorzystywane jest przez nas wyłącznie w celach marketingowych. To jest w celu analizy Państwa preferencji i zainteresowań oraz przedstawienia Państwu propozycji produktów dostosowanych do tych preferencji – które określane będą za pomocą algorytmu, na bazie wieku, lokalizacji dotychczasowych akcji czy innych wprowadzanych przez Państwa danych.

Innymi słowy, profilowanie ma wpływ na dobór reklam wyświetlanych Państwu przy korzystaniu z Internetu, dobór oferowanych Państwu produktów do tego, czego w naszej ocenie mogą Państwo potrzebować lub sugerować udział w kampaniach, takich jak np. konkursy. Mogą Państwo otrzymać oferty specjalne za pośrednictwem zindywidualizowanej reklamy e-mailowej, pocztowej lub internetowej na własnych lub zewnętrznych kanałach (np. w mediach społecznościowych).

VIII. Środki techniczne

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; wyłącznie w oznaczonych, zgodnych z prawem celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep Internetowy nie będzie zwracał się do Państwa z prośbą o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

IX. Przysługujące Państwu prawa

W zakresie przewidzianym przepisami prawa, Posiadają Państwo następujące prawa:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych – uprawnienie do uzyskania informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania swoich danych osobowych – uprawnienie do sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych tzw. “prawo do bycia zapomnianym” – uprawnienie do żądania usunięcia danych, m.in. gdy przetwarzanie nie jest już niezbędne do zrealizowania żadnego z celów, dla których dane zostały zebrane,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – uprawnienie do żądania ograniczenia wykonywanych operacji na danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych – uprawnienie do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych oraz przesłania tych danych innemu administratorowi o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – uprawnienie do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych,
 7. prawo do wyrażenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych – odnośnie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przypadku wniesienia sprzeciwu Administrator zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w tych celach, chyba, że Administrator wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania danych osobowych, które będą nadrzędne wobec interesów osoby, która wniosła sprzeciw lub będą stanowiły podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 8. prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie – jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), ma Pani / Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jednocześnie, mają Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub w przypadku wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem e-mail wskazanym w niniejszej Polityce Prywatności.

X. Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep Internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności i plików cookies, z którymi zalecamy się zapoznać. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

XI. Klauzule informacyjne

LABORATOIRES VIVACY POLSKA Sp. z o.o. (na potrzeby poniższych klauzul informacyjnych zwana również „Administratorem”) dokłada wszelkich starań by przetwarzanie danych osobowych przez Sklep Internetowy odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z RODO.

W związku z powyższym, dbając o przejrzystość i jasność naszej Polityki Prywatności oraz wypełniając obowiązek informacyjny o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, poniżej zamieszczamy dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, z podziałem na różne sytuacje w których Sklep Internetowy dokonuje przetwarzania danych osobowych:

1. Klauzula informacyjna dla osób dokonujących rejestracji na naszej Witrynie

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujący sposób:
  a) na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO, tj. na podstawie udzielonej każdorazowo przez Panią / Pana zgody, m. in. na dokonywanie oceny zakupionych produktów – do czasu osiągnięcia wskazanego przed udzieleniem zgody celu dla którego dane są zbierane lub do czasu wycofania przez Państwa udzielonej zgody,
  b) na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO, w celu wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa takich jak m.in. obowiązki archiwizacyjne – do czasu realizacji przedmiotowych celów, w okresach czasu przewidzianych przepisami prawa,
  c) na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. w celu umożliwienia Administratorowi dochodzenia ewentualnych roszczeń lub podjęcia obrony przed roszczeniami – do czasu realizacji przedmiotowych celów lub upływu okresów przedawnienia roszczeń.
 2. W celu dokonania przez Panią / Pana rejestracji, Sklep Internetowy będzie zbierał od Państwa następujące dane osobowe:
  a) nazwisko i imię,
  b) adres poczty elektronicznej,
  c) numer telefonu,
  d) adres do korespondencji,
  e) w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami dodatkowo nazwa firmy, NIP i siedziba,
  f) w przypadku Klientów dokonujących rejestracji do Konta Lekarza – tytuł zawodowy oraz fakt posiadania prawa do wykonywania zawodu potwierdzony numerem PWZ (numer prawa wykonywania zawodu). Dodatkowo, wyłącznie w celu weryfikacji osoby, Sklep Internetowy będzie przetwarzał również datę urodzenia. Data ta będzie jednakże usuwana niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji i nie będzie podlegała dalszemu przetwarzaniu w innych celach.
 3. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji w ramach Sklepu Internetowego.

2. Klauzula informacyjna dla naszych klientów:

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujący sposób:
  a) na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO, tj. na podstawie udzielonej każdorazowo przez Panią / Pana zgody, m. in. na dokonywanie oceny zakupionych produktów – do czasu osiągnięcia wskazanego przed udzieleniem zgody celu dla którego dane są zbierane lub do czasu wycofania przez Państwa udzielonej zgody,
  b) na podstawie art. 6 ust 1 lit b) RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub w celu podjęcia działań na żądanie tej osoby, przed zawarciem umowy – do czasu realizacji przedmiotowych celów,
  c) na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO, w celu wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa takich jak m.in. obowiązki księgowe, podatkowe czy archiwizacyjne – do czasu realizacji przedmiotowych celów, w okresach czasu przewidzianych przepisami prawa,
  d) na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. w celu umożliwienia Administratorowi dochodzenia ewentualnych roszczeń lub podjęcia obrony przed roszczeniami – do czasu realizacji przedmiotowych celów lub upływu okresów przedawnienia roszczeń.
 2. W celu zawarcia i realizacji umowy, Sklep Internetowy będzie zbierał od Państwa następujące dane osobowe:
  a) nazwisko i imię,
  b) adres poczty elektronicznej,
  c) numer telefonu,
  d) adres do korespondencji,
  e) w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami dodatkowo nazwa firmy, NIP i siedziba,
  f) w przypadku Klientów dokonujących zakupu wyrobów medycznych za pośrednictwem Konta Lekarza – tytuł zawodowy oraz fakt posiadania prawa do wykonywania zawodu potwierdzony numerem PWZ (numer prawa wykonywania zawodu). Dodatkowo, wyłącznie w celu weryfikacji osoby, Sklep Internetowy będzie przetwarzał również datę urodzenia. Data ta będzie jednakże usuwana niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji i nie będzie podlegała dalszemu przetwarzaniu w innych celach.
 3. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania zakupu w ramach Sklepu Internetowego.

3. Klauzula informacyjna dla osób korzystających z formularza kontaktowego

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujący sposób:
  a) na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj.
  • w celu umożliwienia Administratorowi prowadzenia korespondencji e–mail z osobami kontaktującymi się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Witrynie – do czasu realizacji przedmiotowych celów lub wniesienia skutecznego, umotywowanego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,
  • w celu umożliwienia Administratorowi dochodzenia ewentualnych roszczeń lub podjęcia obrony przed roszczeniami – do czasu realizacji przedmiotowych celów lub upływu okresów przedawnienia roszczeń.
 2. W celu prowadzenia korespondencji za pośrednictwem formularza kontaktowego, Sklep Internetowy będzie zbierał od Państwa następujące dane osobowe:
  a) nazwisko i imię,
  b) adres poczty elektronicznej.
 3. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla prowadzenia korespondencji ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem formularza kontaktowego.

4. Klauzula informacyjna marketingowa / newsletter

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujący sposób:
  a) na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO, tj. na podstawie udzielonej każdorazowo przez Panią / Pana zgody na przesyłanie newslettera lub wysyłanie informacji marketingowych – do czasu osiągnięcia wskazanego przed udzieleniem zgody celu dla które dane są zbierane lub do czasu wycofania przez Państwa udzielonej zgody,
  b) na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa takich jak m.in. obowiązki archiwizacyjne – do czasu realizacji przedmiotowych celów, w okresach czasu przewidzianych przepisami prawa.
 2. W celu wysyłki newsletteru lub informacji marketingowych, Sklep Internetowy będzie zbierał od Państwa następujące dane osobowe:
  a) nazwisko i imię,
  b) adres poczty elektronicznej,
  c) numer telefonu,
  d) adres do korespondencji,
  e) w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami dodatkowo nazwa firmy, NIP i siedziba,
  f) w przypadku Klientów zamawiających wariant newslettera kierowany do lekarzy – fakt posiadania prawa do wykonywania zawodu potwierdzony numerem PWZ (numer prawa wykonywania zawodu).
 3. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz ich nieprzekazania w całości lub w części może uniemożliwić przesyłanie newslettera lub informacji marketingowych.

5. Klauzula informacyjna dla osób korzystających ze szkoleń

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujący sposób:
  a) na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO, tj. na podstawie udzielonej każdorazowo przez Panią / Pana zgody, m. in. na dokonywanie oceny szkolenia oraz przetwarzanie Pani / Pana wizerunku – do czasu osiągnięcia wskazanego przed udzieleniem zgody celu dla które dane są zbierane, lub do czasu wycofania przez Państwa udzielonej zgody,
  b) na podstawie art. 6 ust 1 lit b) RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub w celu podjęcia działań na Pani/ Pana żądanie, przed zawarciem umowy – do czasu realizacji przedmiotowych celów,
  c) na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa takich jak m.in. obowiązki księgowe, podatkowe czy archiwizacyjne – do czasu realizacji przedmiotowych celów, w okresach czasu przewidzianych przepisami prawa,
  d) na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. w celu umożliwienia Administratorowi dochodzenia ewentualnych roszczeń lub podjęcia obrony przed roszczeniami – do czasu realizacji przedmiotowych celów lub upływu okresów przedawnienia roszczeń.
 2. W celu umożliwienia Pani / Panu wzięcia udziału w szkoleniu, Sklep Internetowy może zbierać od Państwa następujące dane osobowe (zakres zbieranych danych osobowych może być zróżnicowany w zależności od trybu prowadzenia szkoleń):
  a) nazwisko i imię,
  b) adres poczty elektronicznej,
  c) numer telefonu,
  d) adres do korespondencji,
  e) w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami dodatkowo nazwa firmy, NIP i siedziba.
 3. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz ich nieprzekazania w całości lub w części może uniemożliwić wzięcie udziału w prowadzonych szkoleniach.

6. Klauzula informacyjna dla osób odwiedzających nas w mediach społecznościowych

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujący sposób:
  a) na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj.:
  • w celu umożliwienia Administratorowi prowadzenia komunikacji w ramach profili prowadzonych w mediach społecznościowych, do czasu realizacji przedmiotowych celów lub wniesienia skutecznego, umotywowanego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych.,
  • w celu umożliwienia Administratorowi dochodzenia ewentualnych roszczeń lub podjęcia obrony przed roszczeniami a także zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym oraz zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego – do czasu realizacji przedmiotowych celów lub upływu okresów przedawnienia roszczeń.
 2. W związku z odwiedzaniem naszych profili prowadzonych w mediach społecznościowych, Sklep Internetowy może zbierać od Państwa następujące dane osobowe:
  a) nazwisko i imię,
  b) nick (pseudonim, którym posługujecie się Państwo w mediach społecznościowych),
  c) e-mail,
  d) numer telefonu.
 3. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz ich nieprzekazania w całości lub w części może uniemożliwić wyświetlanie treści dostępnych na profilu Sklepu Internetowego.