Regulamin

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Administrator – LABORATOIRES VIVACY POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krupniczej 16, 31-123 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000156131, posiadająca NIP:6511604825, REGON: 277986680.
 2. Ankieta – zbieranie informacji przez Sprzedawcę od Klienta o opinii na temat Towarów i Szkoleń Sprzedawcy, sposobie dowiedzenia się o Towarach i Szkoleniach Sprzedawcy oraz możliwości zapoznania się przez Klienta z Towarami i Szkoleniami Sprzedawcy;
 3. Centralny Rejestr Lekarzy i Dentystów Rzeczpospolitej Polskiej – rejestr lekarzy i dentystów prowadzony przez Naczelną Izbę Lekarską,
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu, niezależnie od tego czy jest Konsumentem czy Przedsiębiorcą, w tym także Lekarzem, która dokonuje zakupów na użytek własny, niezwiązany z działalnością gospodarczą/zawodową lub związany z prowadzoną działalnością gospodarczą/zawodową w zakresie wykonywania zabiegów medycyny estetycznej;
 5. Konto – konto w Sklepie internetowym, które wymaga dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji, a także po zapoznaniu się z Polityką Prywatności Sklepu.
 6. Konto Lekarza – konto w Sklepie internetowym dostępne dla osób spełniających wymogi, o których mowa w pkt III. ust. 5 Regulaminu.
 7. Konsument– osoba fizyczna dokonującą ze Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 9. Lekarz – osoba, która wykonuje zawód lekarza i/lub lekarza dentysty, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz która po jej pozytywnym zweryfikowaniu przez Sprzedawcę, przy współpracy z Naczelną Izbą Lekarską, założyła w Sklepie internetowym Konto Lekarza;
 10. Lokal przedsiębiorstwa:
  a) miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością albo częścią nieruchomości, w którym Przedsiębiorca prowadzi działalność na stałe,
  b) miejsce prowadzenia działalności będące rzeczą ruchomą, w którym Przedsiębiorca prowadzi działalność zwyczajowo albo na stałe;
 11. Newsletter – informacja o Towarach Sprzedawcy, informacje o planowanych szkoleniach dedykowanych do Lekarzy, przesyłane Klientowi za jego wcześniejszą zgodą poprzez dobrowolne zapisanie się do Newsletter’a;
 12. Przedsiębiorca – podmiot, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców to jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich ich działalności gospodarczej;
 13. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.vivacy.pl
 14. Rozporządzenie – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 15. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.vivacy.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 16. Sprzedawca – Przedsiębiorca będący spółką LABORATOIRES VIVACY POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krupniczej 16, 31-123 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000 156 131, posiadająca NIP:6511604825, REGON: 277986680, która jest dystrybutorem, na mocy obwiązujących ją umów z producentami Towarów, oferowanych w sklepie internetowym, udostępnianych Klientom wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na treść łączących Sprzedawcę umów z Producentami Towarów;
 17. Szkolenia dla Lekarzy – możliwość zapisania się na szkolenie stacjonarne lub w formie on-line krajowe i zagraniczne, organizowane przez Sprzedawcę lub we współpracy ze Sprzedawcą, które dedykowane są do Klientów posiadających tytuł zawodowy lekarza medycyny lub lekarza dentysty oraz prawo wykonywania zawodu, potwierdzone ważnym numerem PWZ (numer prawa wykonywania zawodu); przedmiot szkolenia, jego warunki będą określane przy opisie oferowanego szkolenia, a zasady rezygnacji ze szkolenia są określone w niniejszym Regulaminie, a w szczególności w pkt. VII, VIII i X.;
 18. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 19. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
 20. Towar – produkty i /lub wyroby medyczne prezentowane w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę, przeznaczone do sprzedaży jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla potrzeb Klienta na użytek własny lub związany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
 21. Trwały nośnik – zgodnie z art. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta materiał lub narzędzie umożliwiające Konsumentowi lub Przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
 22. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem, zawierana na użytek własny i z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu, której miejscem wykonania jest jedynie teren Rzeczypospolitej Polskiej;
 23. Umowa sprzedaży wyrobu medycznego – umowa sprzedaży Wyrobów Medycznych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym równocześnie Lekarzem i/lub Przedsiębiorcą, zawierana dla celów wykonywania zabiegów medycyny estetycznej i z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu, której miejscem wykonania jest jedynie teren Rzeczypospolitej Polskiej;
 24. Umowa Szkolenia – umowa, o której mowa w pkt. X. ust 5 Regulaminu;
 25. Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 26. Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa – umowę z Konsumentem zawartą:
  a) przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego Przedsiębiorcy,
  b) w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez Konsumenta w okolicznościach, o których mowa w lit. a,
  c) w lokalu przedsiębiorstwa danego Przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z Konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego Przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron,
  d) podczas wycieczki zorganizowanej przez Przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z Konsumentami,
  e) podczas pokazu zorganizowanego przez Przedsiębiorcę, w którym uczestniczy zaproszona bezpośrednio lub pośrednio określona liczba Konsumentów, w którego trakcie ma miejsce promocja, składanie ofert sprzedaży lub sprzedaż towarów lub usług, bez względu na to, czy został na niego zorganizowany transport;
 27. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 28. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 29. Wyrób medyczny oznacza narzędzie, aparat, urządzenie, oprogramowanie, implant, odczynnik, materiał lub inny artykuł przewidziany przez producenta do stosowania – pojedynczo lub łącznie – u ludzi do co najmniej jednego z następujących szczególnych zastosowań medycznych (art. 2 pkt. 1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 117, str. 1 z późn. zm.); do podawania wyłącznie przez odpowiednio przeszkolonego lekarza posiadającego czynne prawo wykonywania zawodu lekarza i/lub lekarza dentysty;
 30. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru lub rodzaj Szkolenia;

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.vivacy.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.vivacy.pl, prowadzony jest przez LABORATOIRES VIVACY POLSKA Sp. z o.o., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000 156 131, posiadająca NIP:6511604825 REGON: 277986680, e-mail: biuro@vivacy.pl , tel. 12 6330450
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu internetowego;
  2) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
  3) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego,
 5. Prawidłowe i pełne korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań technicznych. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien dysponować urządzeniem mającym dostęp do Internetu, na którym jest zainstalowana przeglądarka internetowa najnowszej wersji z poprzednich 6 miesięcy np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge. Nie można korzystać ze Sklepu przy użyciu przeglądarki Internet Explorer.
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony www.vivacy.pl, gdzie Regulamin znajduje się w stopce strony.
 8. Za uprzednią zgodą wyrażoną przez Klienta, Klient może zostać przekierowany na/ z francuskiej strony Sklepu Internetowego LABORATOIRES VIVACY www.vivacybeauty.com. Klientowi zostaje zapewniona możliwość powrotu na pierwotnie wybraną stronę Sklepu Internetowego.
 9. Towary zakupione w polskim Sklepie Internetowym LABORATOIRES VIVACY POLSKA Sp. z o.o doręczane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z uwagi na treść łączących Sprzedawcę umów z producentami Towarów.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna z tym zastrzeżeniem, że Sprzedawca może przyznać rozszerzoną funkcjonalność bądź udostępnić rozszerzoną ofertę Towarów lub Szkoleń osobom posiadającym Konto.
 2. Do zakupu wyrobów medycznych oferowanych przez Sklep Internetowy są uprawnione wyłącznie osoby posiadające Konto Lekarza.
 3. Klient nie będący Lekarzem może złożyć Zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji, a także po zapoznaniu się z Polityką Prywatności Sklepu.
 4. Warunkiem zakupu Towarów w Sklepie internetowym przez Lekarzy, jest konieczność założenia Konta Lekarza. Lekarz nie może złożyć Zamówienia na Wyroby medyczne lub zapisać się na Szkolenie bez dokonania rejestracji w Sklepie. Rejestracja następuje poprzez wybór rodzaju zakładanego konta, a następnie wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówienia, w celu weryfikacji prawa Klienta do wykonywania zawody lekarza i/lub lekarza dentysta lub w innych celach, na jakie Klient wyrazi zgodę podczas dokonywania rejestracji Konta Lekarza lub podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku Konta Lekarza warunkiem rejestracji jest:
  1) posiadanie przez Klienta tytułu zawodowego lekarza medycyny lub lekarza dentysty, posiadającego prawo wykonywania zawodu, potwierdzone ważnym numerem PWZ (numer prawa wykonywania zawodu),
  2) pozytywne zweryfikowanie w systemie informatycznym Lekarza w zakresie uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza i/lub dentysty przez Sprzedawcę przy współpracy z Naczelną Izbę Lekarską poprzez podanie przez Lekarza numeru PWZ i daty urodzenia,
  3) oraz złożenie wymaganych przez Sprzedawcę podczas rejestracji oświadczeń.
 6. Informacje o posiadaniu przez Klienta prawa do wykonywania zawodu lekarza medycyny lub lekarza dentysty są pozyskiwane przez Sprzedawcę z Centralnego Rejestru Lekarzy prowadzonego i udostępnianego przez Naczelną Izbę Lekarską.
 7. Pozyskiwanie informacji, o których mowa w ust. 6 powyżej, przez Sprzedawcę z Centralnego Rejestru Lekarzy nie wyklucza konieczności złożenia przez Klienta dodatkowych zgód i oświadczeń podczas rejestracji w Sklepie Internetowym.
 8. Sprzedawca nie odpowiada za dokładność, ani aktualność danych Lekarzy wykonujących zawód lekarza i/lub lekarza dentysty, wskazanych w Centralnym Rejestrze Lekarzy, które to dane są wymagane dla zarejestrowania i posiadania Konta Lekarza.
 9. Przed zakończeniem procesu zakładania Konta, Klient zostaje poproszony o wyrażenie zgody na otrzymywanie:
  a) informacji o aktualnej ofercie Sklepu Internetowego, w formie newslettera,
  b) ankiet dotyczących opinii na temat zakupionego Towaru i/lub świadczonych usług w postaci Szkoleń,
  c) otrzymywanie zindywidualizowanej oferty Towarów, w tym oferty Szkoleń prowadzonych przez Sprzedawcę lub podmioty współpracujące ze Sprzedawcą.
  Wyrażenie ww. zgód nie jest konieczne dla rejestracji, założenia Konta czy dokonywania zakupów przez Klienta, brak wyrażenia zgód nie skutkuje jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami dla Klienta.
 10. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości oferty Towarów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, w tym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1) podał przy rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2) podał przy rejestracji w Sklepie internetowym dane personalne innej osoby to jest podał się za inną osobę,
  3) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego;
  4) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy;
  5) dokonał takiej ilości i wartości Zamówienia, która wskazuje na zamiar zakupu przez Klienta z zamiarem dalszej odsprzedaży,
  6) swoim działaniem lub zachowaniem naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.
 11. Sprzedawca może ponadto pozbawić Klienta prawa do korzystania z Konta Lekarza, w przypadku utraty prawa do wykonywania zawodu lekarza medycyny lub lekarza dentysty lub powzięcia informacji o podszywanie się pod dane personalne innej osoby to jest podaje się za osobę, którą nie jest.
 12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sprzedawca może podjąć środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 13. Klient korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:
  1) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  5) korzystania z wszelkich treści i zdjęć zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego i na stronie www Sprzedawcy jedynie w zakresie własnego użytku osobistego i ich nie umieszczania na blogach, w Internecie lub w inny sposób wykorzystywania,
  6) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,
  7) do powiadomienia Sprzedawcy o utracie pozwolenia na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty, w przypadku korzystania z Konta Lekarza.
 14. W przypadku korzystania ze Sklepu Internetowego przez osobę nieuprawnioną, w szczególności w przypadku korzystania z Konta Lekarza przez osobę nieposiadającą aktywnego pozwolenia na wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty, osoba ta przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez bezprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz korzystanie z zakupionego u Sprzedawcy Towaru lub Wyrobów Medycznych.
 15. W związku z treścią ust. 14 powyżej Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego wykorzystania Towaru lub Wyrobu Medycznego tj. niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie ze sztuką lekarską w przypadku zakupu Wyrobów Medycznych przez osoby nieuprawnione podające się za Lekarzy i pozytywnie zweryfikowane przez Centralny Rejestr Lekarzy i Dentystów Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzony przez Naczelną Izbę Lekarską.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego Klient musi wejść na stronę internetową https://vivacy.pl/, dokonać wyboru Towarów lub Szkolenia z oferty Sprzedawcy, znajdującej w Sklepie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie, a w tym zaznaczenia, czy Klient dokonuje zakupu jako osoba prywatna, czyli Konsument czy jako firma, czyli Przedsiębiorca. Klient poprzez zaznaczenie, że dokonuje zakupu jako osoba prywatna otrzyma w przesyłce zawierającej Towar paragon, a Klient, który zaznaczy, że dokonuje zakupu jako firma otrzyma fakturę VAT.
 2. Lekarz, w celu złożenia zamówienia, zobowiązany jest dokonać wyboru na stronie Sklepu, poprzez zaznaczenie jednej z opcji, czy dokonuje zamówienia Towarów lub Szkolenia, jako Przedsiębiorca, czy jako Konsument w ramach czynności niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Wybór zamawianych Towarów lub Szkolenia przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru oraz liczby danego Towaru lub rodzaju Szkolenia. W tym celu Klient postępuje zgodnie z treścią wyświetlanych komunikatów oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej.
 5. Po podaniu przez Klienta na stronie Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych Towarów lub Szkolenia, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów zawarcia Umowy sprzedaży lub Umowy sprzedaży wyrobu medycznego.
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie przez Klienta uprzedniej akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz naciśnięcie przycisku (zaznaczenie okna dialogowego) potwierdzającego złożenie Zamówienia „z obowiązkiem zapłaty” lub zawierającego inne równoważne jednoznaczne sformułowanie.
 7. Informacje o Towarach lub Szkoleniach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje od Sprzedawcy wiadomość mailową zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Przesłana przez Sprzedawcę informacja stanowi potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji (oświadczenie woli Sprzedawcy zawarcia umowy z Klientem).
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem oraz oświadczeniami złożonymi przez Klienta w treści Zamówienia oraz treści potwierdzenia przyjęcia Zamówienia złożonego przez Sprzedawcę.
 9. W przypadku Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, Sprzedawca ma obowiązek przekazać Klientowi, będącemu Konsumentem, potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Potwierdzenie obejmuje:
  1) informacje o istotnych postanowieniach Umowy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, chyba że Sprzedawca dostarczył Klientowi, będącemu Konsumentem te informacje na trwałym nośniku przed zawarciem Umowy;
  2) informację o udzielonej przez Klienta będącego Konsumentem, zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy.
 10. W przypadku gdy treść potwierdzenia przyjęcia Zamówienia złożonego przez Sprzedawcę różni się ilością i/lub rodzajem dostępnego Towaru lub Szkolenia od treści zamówienia Klienta będącego Konsumentem, to poczytuje się tę treść potwierdzenia przyjęcia zamówienia złożonego przez Sprzedawcę, jako nową ofertę. Jeżeli Klient będący Konsumentem w terminie 7 dni nie złoży oświadczenia, iż nie przyjmuje tej zmienionej oferty, to poczytuje się, iż doszło do zawarcia Umowy na warunkach przedstawionych przez Sprzedawcę w nowej ofercie.
 11. W przypadku gdy treść potwierdzenia przyjęcia Zamówienia złożonego przez Sprzedawcę różni się ilością i/lub rodzajem dostępnego Towaru od treści Zamówienia Klienta będącego Przedsiębiorcą, to uznaje się, że dochodzi do zawarcia Umowy o treści potwierdzenia przyjęcia Zamówienia złożonego przez Sprzedawcę, o ile modyfikacja treści Zamówienia dotyczy zmniejszenia liczby dostarczanych Towarów co do ilości i rodzaju ze względu na ograniczenie dostępności Towaru u Sprzedawcy.
 12. Sprzedawca prowadzi wyłącznie detaliczną sprzedaż Towarów, prezentowanych na swojej stronie internetowej, oferując je na użytek własny Klientów lub do wykorzystania przez Lekarzy w wykonywanych przez nich zabiegach lekarskich z zakresu medycyny estetycznej. Zamówienie, którego treść lub okoliczności złożenia czynią wysoce prawdopodobnym, że zostało ono dokonane w celu odsprzedaży, będzie uznane za niezłożone, o czym Klient zostanie poinformowany w wiadomości e-mail lub będzie stanowić przyczynę odstąpienia przez Sprzedawcę od Umowy (pkt. VII. ust. 8. Pkt. 5) Regulaminu).
 13. Składając Zamówienie Klient oświadcza, że zakup Towarów w Sklepie Internetowym jest przeznaczony wyłącznie na jego użytek własny lub w przypadku Lekarza – na użytek własny lub w celach związanych z jego działalnością zawodową lub gospodarczą w zakresie wykonywania zabiegów medycyny estetycznej.

V. Dostawa

 1. Z uwagi na wiążące Sprzedawcę z producentami Towarów umowy dystrybucji dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w złożonym Zamówieniu. W przypadku wskazania przez Klienta adresu dostawy poza granicami Polski, Zamówienie nie będzie realizowane przez Sprzedawcę, o czym Klient zostanie poinformowany.
 2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy, znajdującym się pod adresem: ul. Krupnicza 16, 31-123 Kraków, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 16.30 z wyjątkiem świąt państwowych i innych dni ustawowo wolnych od pracy. Odbierając zamówiony Towar w sklepie stacjonarnym, Klient może zapłacić gotówką. Przed odbiorem Towaru w sklepie stacjonarnym należy się upewnić, iż Zamówienie Klienta jest już gotowe do odbioru, o ile już Klient wcześniej nie został powiadomiony przez Sprzedawcę o możliwości odbioru Zamówienia w sklepie stacjonarnym.
 3. Koszty dostawy, o ile ustalenia indywidualne z Klientem nie stanowią inaczej, naliczane są przez Sprzedawcę zgodnie z danymi zamieszczonymi na stronie: www.vivacy.pl/dostawa-i-koszt-przesylki/. Koszty dostawy są widoczne w czasie składania Zamówienia przez Klienta.
 4. Zasadniczo Zamówienia realizowane są do 7 dni roboczych od daty przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę. Zamówienia złożone na Towary znajdujące się w magazynie Sprzedawcy będą realizowane w następnym dniu roboczym po przyjęciu Zamówienia przez Sprzedawcę. Wyjątkowo, gdy Towar nie jest dostępny w magazynie lub wynika to ze specyfiki Zamówienia, wymagającego uwzględnienie indywidualnych potrzeb Klienta, Sprzedawca zastrzega, że czas realizacji Zamówienia może ulec wydłużeniu o termin niezbędny do realizacji Zamówienia, który będzie uzgadniany z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w zależności od sposobu wyboru komunikacji Klienta ze Sprzedawcą.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany w Zamówieniu adres e-mail specyfikacji Zamówienia, informacji o których mowa w art. 8 Ustawy o prawach konsumenta oraz w procesie dostawy poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu albo faktury VAT.
 6. Klientom, którzy zakupili Towar lub Szkolenie w Sklepie Internetowym, Sprzedawca umożliwia ocenę zakupionego Towaru lub Szkolenia, a także publikację na stronie internetowej Sprzedawcy, indywidualnych opinii dotyczących nabytych Towarów lub udziału w Szkoleniu. Rezygnacja z usługi zamieszczania opinii przez Klienta możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania przez Klienta ocen/opinii na Stronie Internetowej Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca stosuje procedury mające na celu zapewnienie, aby wszystkie opinie i oceny pochodziły wyłącznie od realnych Klientów tj. osób, które dokonały zakupów u Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca zapewnia weryfikacje poprzez wysyłanie do Klientów – za ich zgodą – wiadomości e-mail z prośba o wystawienie oceny/opinii. Wiadomości te są wysyłane wyłącznie za zgodą Klienta i na adresy, które zostały podane przez Klienta w trakcie rejestracji/dokonania zakupu Towaru lub Szkolenia.
 9. Wiadomość e-mail, o której mowa w ust. 8 powyżej zawiera indywidualny, jednorazowy link, który odnosi się do konkretnego Zamówienia i zakupionych Towarów lub Szkolenia.

VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów lub Szkolenia podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Towaru obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
 3. Jeżeli dany Towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  1) przedpłatą w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2) przedpłatą poprzez płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej www.przelewy24.pl – Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Pastelowa 8; 60-198 Poznań) (NIP: 779-236-98-87, REGON 301345068), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000347935,
  3) lub gotówką w przypadku odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej Umowy sprzedaży lub Umowy Szkolenia, o której mowa w niniejszym Regulaminie, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta będącego Konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie przez Klienta będącego Konsumentem ostatniego Towaru, jego partii lub części.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Szkolenia rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy Szkolenia (pkt. X ust. 5 Regulaminu).
 4. Dla zachowania terminu 14 dni, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży lub Umowy Szkolenia, Klient będący Konsumentem powinien złożyć w formie pisemnej oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub Szkolenia, które powinno zostać wysłane na adres Sprzedawcy: ul. Krupnicza 16, 31-123 Kraków, za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego lub wysłane na adres elektroniczny Sprzedawcy: reklamacje@vivacy.pl.
 6. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub Umowy Szkolenia, potwierdza Klientowi będącemu Konsumentem otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu. Potwierdzenie następuje w tej samej formie, w której oświadczenie o odstąpieniu złożył Klient będący Konsumentem. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Klientowi będącemu Konsumentem na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.
 7. Klient będący Konsumentem może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży lub Umowy Szkolenia, określonego w Załączniku do niniejszego Regulaminu, przy czym nie jest to obowiązkowe.
 8. Sprzedawca może odstąpić od Umowy sprzedaży lub Umowy sprzedaży wyrobu medycznego w terminie 14 dni od daty przesłania do Klienta potwierdzenia Zamówienia w przypadku:
  1) zwłoki w zapłacie za Zamówione przez Klienta Towary lub Szkolenie trwającej dłużej niż 10 dni ponad termin płatności (w razie wątpliwości przez nieotrzymanie płatności rozumie się brak otrzymania przez Sprzedawcę środków pieniężnych w pełnej wysokości wynikającej ze złożonego i potwierdzonego przez Sprzedawcę Zamówienia lub zakupu Szkolenia),
  2) jeżeli wysłany przez Sprzedawcę Towar nie zostanie odebrany przez Klienta lub wskazaną przez niego w Zamówieniu osobę trzecią, chyba, że przyczyną nie odebrania Towaru jest skorzystanie przez Klienta z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w niniejszym punkcie,
  3) jeżeli dane podane przez Klienta w celu realizacji Zamówienia okażą się niekompletne lub nieprawdziwe,
  4) jeżeli Towar jest przeznaczony tylko dla Lekarzy, a Klient nie ma uprawnień lub utraci uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty,
  5) jeżeli Zamówienie, którego treść lub okoliczności złożenia czynią wysoce prawdopodobnym, że zostało ono dokonane w celu dokonania dalszej odsprzedaży zakupionych Towarów.

VIII. Skutki odstąpienia od umowy przez Konsumenta

 1. W przypadku odstąpienia przez Klienta będącego Konsumentem od zawartej Umowy sprzedaży lub Umowy Szkolenia dokonanej w Sklepie internetowym, Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty opłaconego Szkolenia lub dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego Konsumentem sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał skutecznie złożone oświadczenie Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub Umowy Szkolenia zawartej na podstawie i na warunkach niniejszego Regulaminu.
 2. Zwrot płatności na rzecz Klienta będącego Konsumentem nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta będącego Konsumentem użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient będący Konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności.
 3. Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodzi się je ponieść we własnym zakresie. Klient będący Konsumentem nie ponosi żadnych opłat dodatkowych związanych ze zwrotem Towarów.
 4. Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru oraz oceny jego zgodności ze złożonym Zamówieniem.
 5. W razie wykonania prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient będący Konsumentem zobowiązany jest zwrócić Towar (odesłać lub przekazać) Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni, liczonych od daty wykonania prawa odstąpienia. Termin jest zachowany, jeżeli Towar odesłany zostanie przed upływem terminu 14 dni.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego Konsumentem dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w stosunku do umów:
  1) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  3) w której przedmiotem świadczenia jest Towar/Wyrób Medyczny dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.
 8. W związku z brzmieniem ust. 7 pkt 2)-3) powyżej Towary będące wyrobami medycznymi, zakupione w Sklepie internetowym podlegają zwrotowi jedynie w przypadku wady jakościowej Towaru lub wydania niewłaściwego Towaru przez Sprzedawcę. Pozostałe Towary (m.in. produkty pielęgnacyjne, kosmetyki) podlegają zwrotowi w przypadku ich niezgodności ze złożonym Zamówieniem (np. została dostarczona nieodpowiednia ilość Towaru), lub w przypadku wadliwości Towaru (np. dostarczony Towar jest uszkodzony, niekompletny lub upłynął jego termin ważności). Taki Towar ulega zwrotowi, o ile nie został otwarty przez Klienta i jest nadal fabrycznie zapakowany.
 9. W celu dokonania ewentualnego zwrotu Towarów będących wyrobami medycznymi w wypadkach wskazanych w ust. 7 i 8 powyżej, należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej i ustalić warunki zwrotu, zgodnie z procedurą Reklamacji z pkt. IX. poniżej oraz pod warunkiem przekazania przez Lekarza wydruku potwierdzającego właściwe warunki przechowywania zawracanego Wyroby medycznego.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta dokonującego Zamówienia jako:
  a) Konsument – za brak zgodności Towaru, z umową na podstawie przepisów ustawy o Prawach konsumenta i polskiego kodeksu cywilnego,
  b) Przedsiębiorca – z tytułu wad fizycznych i prawnych Towaru na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem niezgodności Towaru z zawartą umową/wady fizycznej Towaru, Klient będący Konsumentem ma prawo do zgłoszenia z tego tytułu reklamacji na zasadach określonych w ust. 3) – 5) poniżej, a Klient będący Przedsiębiorcą dokonuje reklamacji Towaru na zasadach określonych w polskim Kodeksie Cywilnym i innych powszechnie obwiązujących przepisach prawa.
 3. Reklamacja jest składana w formie pisemnej lub w formie wiadomości elektronicznej W przypadku konta lekarza Reklamacja składana jest poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie www.vivacy.pl Reklamacja w formie pisemnej wymaga wysłania listem poleconym na adres Sprzedawcy: ul. Krupnicza 16, 31-123 Kraków, za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego. Reklamacja w formie wiadomości elektronicznej powinna zostać wysłana na adres mailowy Sprzedawcy: reklamacje@vivacy.pl.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej złożonej przez Klienta będącego Konsumentem reklamacji w terminie do 14 dni. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Klientowi będącemu Konsumentem na papierze lub na innym trwałym nośniku. Brak rozpatrzenia przez Sprzedawcę w tym terminie reklamacji, złożonej przez Klienta będącego Konsumentem, jest równoznaczny z uznaniem reklamacji przez Sprzedawcę. W przypadku potrzeby zgłoszenia reklamacji producentowi Towaru czas reklamacji może ulec przedłużeniu, o czym Sprzedawca poinformuje Klienta będącego Konsumentem w sposób ustalony z Klientem, w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji przez Klienta będącego Konsumentem.
 5. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient będący Konsumentem powinien podać szczegóły reklamacji, w szczególności jaki Towar reklamuje, kiedy niezgodność Towaru z umową/wada została zauważona, jak również okoliczności uzasadniające reklamację i żądania Klienta będącego Konsumentem. Ponadto reklamacja powinna zawierać aktualny adres zwrotny Klienta będącego Konsumentem, z kontaktowym numerem telefonu lub adresem e-mail, aby umożliwić bezpośredni i niezwłoczny kontakt z Klientem będącym Konsumentem.

X. Szkolenia

 1. Sprzedawca w ramach wykonywania swojej działalności gospodarczej oprócz Towarów oferuje Szkolenia, które są dedykowane jedynie Lekarzom.
 2. Lekarz poprzez zapisanie się na Szkolenie wyraża zgodę na cenę za uczestniczenie w Szkoleniu, na zapłatę z góry za Szkolenie, na warunkach i zgodnie z opisem wskazanym w oferowanym Szkoleniu.
 3. Jeżeli w terminie do 7 dni od dnia zapisania się na Szkolenie nie nastąpi zapłata za Szkolenie, to Sprzedawca może Lekarza wykreślić z listy uczestników, o czym Lekarz zostanie poinformowany w formie mailowej, na adres podany przy zapisywaniu się na Szkolenie.
 4. Gwarancją uczestnictwa w Szkoleniu jest spełnienie łącznie poniższych przesłanek: zapisanie się na szkolenie w Sklepie internetowym, wypełnienie wymaganych przy zapisie dokumentów i informacji, opłacenie Szkolenia oraz otrzymanie potwierdzenia od Sprzedawcy wpisania na listę uczestników Szkolenia.
 5. Zapisanie się na Szkolenie przez Lekarza i spełnienie wymogów określonych w ust. 4 powyżej jest równoznaczne z zawarciem między Sprzedawcą a Lekarzem Umowy Szkolenia.
 6. Lekarz będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Szkolenia na zasadach, opisanych w pkt. VII i VIII. Regulaminu.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, mające wpływ na sposób realizacji niniejszej Umowy Szkolenia, a w szczególności, np. na występujące po stronie przewoźnika, z którego korzysta Lekarz w celu przybycia na Szkolenie, takie jak zmiana godzin lub warunków wylotu, wystąpienie „sił wyższych” (kataklizmy) i inne okoliczności niezależne od Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak faktycznego udziału Lekarza w Szkoleniu, a w tym m.in. nieterminowe stawiennictwo Lekarza na Szkolenie, nieterminowe przybycie na lotnisko lub brak posiadania niezbędnych dokumentów do przekroczenia granicy kraju, co uniemożliwiło Lekarzowi udział w Szkoleniu. Skutki prawne dla stosunku prawnego zaistnienia powyższych sytuacji należy oceniać zgodnie z treścią obowiązującego polskiego kodeksu cywilnego.
 9. W ramach realizacji Umowy o Szkolenie, po Szkoleniu Lekarz może być poproszony o wypełnienie dokumentów jakości to jest Standardowych Procedur Operacyjnych tzw. SOP 11/F05 – Raport ze Szkolenia dotyczącego użytkowania Wyrobu medycznego, będącego przedmiotem Szkolenia.

XI. Zgłoszenia nieprawidłowości oraz przerwa w działaniu serwisu Sklepu

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie, zgłoszone przez Klientów, nieprawidłowości techniczne w działaniu serwisu Sklepu.
 2. Klient powinien niezwłocznie zgłosić Sprzedawcy informacje o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.
 3. Klient może zgłosić nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu Sklepu, w formie pisemnej, które powinno zostać wysłane na adres Sprzedawcy: ul. Krupnicza 16, 31-123 Kraków, za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego lub wysłane na adres elektroniczny Sprzedawcy: biuro@vivacy.pl.
 4. W zgłoszeniu Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, oraz opisać rodzaj, zakres i datę wystąpienia nieprawidłowości lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu.
 5. LABORATOIRES VIVACY POLSKA Sp. z o.o. jako Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdego zgłoszenia w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o przewidywanej dacie rozpatrzenia zgłoszenia.

XII. Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca informuje że, Administratorem przekazanych do przetwarzania danych osobowych jest: LABORATOIRES VIVACY POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Krupniczej 16, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000156131, posiadająca NIP: 6511604825, REGON: 277986680, e-mail: krakow@vivacy.pl , tel. 12 6330450.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Klienta będącego osobą fizyczną lub dane osób fizycznych, działających w imieniu (reprezentujących) Klienta, nie będącego osobą fizyczną, wyłącznie w celu w jakim dane te zostały zebrane, w tym w szczególności w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszym Regulaminem, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego w dalszej części Regulaminu „Rozporządzeniem”), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000) oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
 4. Sprzedawca oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych mu danych osobowych do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
 6. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym m. in. o prawach przysługujących podmiotom danych, celach i czasie w jakim dane są przetwarzane znajdują się w Polityce prywatności Sklepu internetowego dostępnej pod linkiem www.vivacy.pl/polityka-prywatnosci/

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Właściwym do rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, a powstałych w związku z realizacją zawartej pomiędzy nimi Umowy sprzedaży, w przypadku, gdy Klientem jest:
  1) Konsument – jest sąd powszechny, którego właściwość miejscowa zostanie określona, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
  2) Przedsiębiorcą – jest sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 2. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązania sporu dotyczącego zawartej umowy, Klient będący Konsumentem może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 3. Regulamin podlega prawu Polskiemu, a w szczególności przepisom Kodeksu cywilnego.
 4. Sprzeczność jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu w zakresie ochrony praw oraz roszczeń Klientów będących Konsumentami, z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu. Z mocy prawa w miejsce nieważnych postanowień Regulaminu, zastosowanie znajdują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w szczególności ustawy o prawach konsumenta, kodeks cywilny i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 3 lipca 2023 roku.

Załącznik do Regulaminu:
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(pobierz w formacie PDF)

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku zamiaru odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem)

 • Adres pocztowy:
  LABORATOIRES VIVACY POLSKA Sp. z o.o. 31-123 Kraków, ul. Krupnicza 16
  Adres poczty elektronicznej: krakow@vivacy.pl
 • Niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów/ Szkolenia:
 • Data odbioru Towarów/data potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę/ data zawarcia Umowy Szkolenia:
 • Imię i nazwisko Klienta będącego Konsumentem:
 • Adres Klienta będącego Konsumentem:
 • Sposób i dane do zwrotu ceny za zakupiony Towar/Szkolenie:
 • NIP/REGON (jeżeli od umowy odstępuje Przedsiębiorca, który dokonał zakupu Towarów/Szkolenia w ramach umowy sprzedaży niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową):
  Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
 • Data: 3 lipca 2023 roku